ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
پیشرفت و ترقی جوامع وابسته به اطلاع رسانی به موقع به مردم است PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 05 ميزان 1396 ساعت 17:18

دسترسی به اطلاعات موضوع بحثی بود که به ابتکار کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به اشتراک تعدادی از نماینده های جامعه مدنی و نهاد های خبررسانی و مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی دسترسی به معلومات، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت راه اندازی شد.
دسترسی به اطلاعات یک اصل اساسی و پذیرفته شده در جوامع  و نظام های دموکراتیک می باشد. این اصل در حقیقت مواظبت و وارسی از امانت و اعتمادی را که مردم به هیئتی بنام دولت واگذار کرده اند، بازگو می نماید. این اصل همان اعتمادی را که مردم با دادن رأی و پرداخت مالیات بدولت نزد خود محفوظ می دارند، به مثابه یک حق بلامنارعه ازسوی آنها مواظبت نیز می گردد. چنانچه این حق در قانون اساسی افعانستان و قانون دسترسی به اطلاعات  تسجیل گردیده است.
تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات و یا معلومات که محصول تلاشهای نهاد های مدنی و خبرنگاری کشور می باشد پس از طی فراز و نشیب های اکنون در دسترس هموطنان و نهاد های اطلاع رسانی و مطبوعاتی قرار دارد که خوشبختانه منحیث یک سند و دستاورد بزرگ در جامعه پس از جنگ در افغانستان، راهگشای بسا مسایلی گردیده که در گذشته وجود نداشت.


بر اساس این قانون هموطنان می توانند در مورد شفافیت اجراات دولت به رفع نگرانی های شان پرداخته و دولت را در انچام تعهداتش همکاری و حمایت نماید.
آنطوریکه قانون اساسی افغانستان در مجموع و قانون دسترسی به اطلاعات بطور خاص فرصت های ارزیابی از کارکرد های نهاد های حکومتی و نظام را برای مردم واگذار نموده، به این معنیست که مسوولین پاسخگو می توانند ازین طریق به تقویه و تحکیم ارتباط دولت و ملت و همچنان افزایش حس اعتماد نسبت به نظام را در افکارمردم نهادینه سازد.


چرا قانون دسترسی به اطلاعات مهم است؟ این سوالی است که به تعریف رابطه مردم و دولت که خود یکی از مقوله های مهم در بحث حکومتداری خوب و پاسخگو می باشد، می پردازد. موجودیت این چنین یک قانون به مثابه دستور العملی می بتواند با آگاهی از شفافیت اجراات دولت، مردم را در امر حمایت و همکاری جهت تقویه هرچه بیشتر و بهتر پایه های نظام تشویق و ترغیب نیاید.


بناً بحث قانون دسترسی به اطلاعات که یکی از دستاتیر قانون اساسی افغانستان است ایجاد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را اجتناب ناپذیر ساخت تا تحقق امر دسترسی به اطلاعات ازین طریق نهادینه گردد.
اما اکنون چنانچه نفس ترقی و پیشرفت در انجام هر امری وابسته به رابطه دیالکتیک میان علت و معلوم است، اصل دسترسی به اطلاعات سیر حرکت به اعتلا را در جوامع و نظام های حاضر بر مبنا و اساس چنین یک رابطه که مستقماً متناسب می باشد، پیریزی می نماید.
تاکید بر امر دسترسی بلامانع به اطلاعات منحیث یک حکم قانون اساسی مکلفیت نهادی را  زیر نام کمیسون دسترسی به اطلاعات، در راستای انجام تعهدات نظام پاسخگو  حتمی ساخته و این فرصت را بدست می دهد که شرایط در محور چنین یک تعاملی به نفع شفافیت و پیشرفت نظام مند رقم بخورد.


بناً و هرگا تحول و حرکت نظام اگر به رکود مواجه می شود و یا بطی می گردد مستقیماً متناسب به امر عدم دسترسی مردم به اطلاعات، معلومات و حقایق است که به این ترتیب نتوانسته اند از تحقیق و بررسی در خصوص اجراات دولت بدست بیاورند. دیده می شود که میکانیزم دستری به معلومات با موجودیت احکام صریح قانون درین خصوص مستلزم راهکار ها و برنامه های اجرائی می باشد که مسوولین امور موظف به تعمیل و تعمیم آن بوده و مکلف به تعقیب روند شفاف سازی رابطه میان کمیسیون و دولت در مجموع می باشد.
نشست کنونی نیز بحث جدی پیرامون همین رابطه را تعریف نموده و کوشید تا در تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات یکبار دیگر به نقش وجایگاه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، روی تعریف چگونگی همکاری تنگاتنگ میان دولت و مردم تمرکز نماید تا بتواند با جلب همکاری بیشتر دولت درامر تقویه بنیه چنین یک نهادی از یکطرف و ترویج حس همکاری صمیمانه نهاد ها و مسوولین دولتی با کمیسیون و رسانه ها را که چشم و زبان ملت ها اند، از طرف دیگر وسیله شوند.


امر مسلم اینکه بدون همکاری دولت و نهاد های مربوط  در خصوص دادن بی قید و شریط معلومات و اطلاعات منحیث یک وجیبه ملی و قانونی نمی شود به اعمار یک جامعه مصوون و سعادتمند امید وار بود. ازهمین جهت، حکومت وحدت ملی از زمان تأسیس تا اکنون بخاطر ارایه معلومات و ترویج امر اطلاع رسانی به موقع به رسانه ها، برنامه های متنوع را  در همکاری به رسانه ها به منصۀ اجرأ گذاشته و دستاورد های قابل ملاحظه ای درین راستا داشته است. چنانچه بر اساس حکم رئیس جمهوری افغانستان که طی آن چهار تن از هر اداره را موظف به ارایه معلومات به رسانه ها ساخته، مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با دعوت مسوولین و سخنگویان ادارات یومیه کنفرانسهای مطبوعایی را راه اندازی کرده که بالوسیله آن معلومات و اطلاعات به موقع به خورد مطبوعات و رسانه داده شده است
حکومت وحدت ملی خود را متعهد و ملزم به خدمت گذاری بی شائبه برای ملت و مردم دانسته، زمینه های وسیعی ارایه معلومات شفاف و دقیق با رسانه ها را در دستور کار خود قرار داده، می کوشد تا با گسترش زمینه های همکاری با نهاد های رسانه یی عرصه دیدگاه های نظارت کننده و جستجو گر را از کارکردگی های خود، تقویه و حمایت نماید.


این در حالیست که قانون، شرایط و همه امکانات منبعث از نیات رهبری دولت برای حرکت به سوی پشرفت درین عرصه آماده بوده، از ما می طلبد تا در پرتو این داشته ها و امکانات به ترویج سنت اطلاع رسانی شفاف و به موقع دست به دست هم داده با جلب همکاری مسوولین امور، موانع را از میسر حرکت به سوی پیشرفت برداشته و در اعمار یک جامعه شگوفاه صمیمانه همکار باشیم.