ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
نشر گزارش بازنگری استراتیژیک محو گرسنگی در افغانستان PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 16 عقرب 1396 ساعت 16:15

روند بازنگری ستراتیژیک محو گرسنگی در افغانستان، نتایج گزارش این بازنگری را روز سه شنبه در یک نشست مطبوعاتی در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت اعلام کرد. هدایت امین ارسلا که رهبری این روند را برعهده داشته است گفت: در روند بازنگری ستراتیژیک صحبت های وسیعی با سکتور خصوصی، جامعه مدنی، ونهاد های بین المللی صورت گرفته است. او گفت در این گزارش راهکار هایی برای محو گرسنگی در افغانستان پیشنهاد شده است.
آقای ارسلا افزود: در سال 2015 میلادی سازمان ملل متحد سلسله اهدافی را اعلام کرد که محو گرسنگی تا سال 2030 میلادی از جهان، هدف دوم آن تعیین شده است.
###