ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کد جزا، تحول بزرگ درسیستم قانونگذاری در کشور PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 20 عقرب 1396 ساعت 16:42

کد جزای افغانستان که در دوبخش و916 ماده، تهیه شده است، معرفی شد. جلالتمآب سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری روز شنبه بیستم عقرب سال روان دریک نشست خبری که به مناسبت معرفی کد جزا در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار شده بود، کد جزا را یک تحول بزرگ از لحاظ شکلی، ساختاری ومحتوایی در سیستم قانون گذاری افغانستان دانست.

آقای دانش در همین حال تأکید کرد که قانون گذاری از ارکان مهم دولت داری است و کد جزا حرکتی به سوی پیشرفت در این راستا به شمار می رود. معاون دوم ریاست جمهوری همچنان گفت که با توشیح کد جزا، 33 قانون دیگر که در این راستا استفاده می شود، لغو می گردد. کد جزای افغانستان و916 ماده دارد ودر دو بخش تهیه شده است.

در همین حال عبدالبصیر انور با تأکید برآنکه کد جزای افغانستان تحول بزرگ در قانون گذاری در کشور است افزود: در غنامندی این سند از دانش وتجارب علما، دانشمندان واستادان دانشگاه ها استفاده شده است. آقای انور گفت کد جزا براساس مصوبه شماره24 (12-12-1395) کابینه تصویب واز سوی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح شده است. به گفته وزیر عدلیه کد جزا در25  ثور سال روان در جریده رسمی به نشر رسیده وپس از سپری شدن 9 ماه از تاریخ نشر، نافذ می گردد. در همین حال کد جزا به منظور تصویب به پارلمان نیز فرستاده شده است.

###