ویدیو

‎ مقامات ارشد نظامی افغان وامریکایی راجع به عملیات های مشترک نظامیان امریکایی وافغان دریک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معلومات ارایه می کنند

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
متن کامل سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری و مراسم افتتاح پروژه بازسازی قصر دارالامان PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 11 جوزا 1395 ساعت 09:56

قسمت اول:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب داکتر صاحب عبدالله، جناب ابراهیمی صاحب، حاجی صاحب، اعضای محترم کابینه، معاون صاحب مشرانو جرگه، اعضای ولسی جرگه، برادران و معین صاحبان همه اراکین ادارات مستقل!

امروز بازگشت به یک دیدگاه است و یک آغاز نوین، وقتی که اعلیحضرت امان الله خان دیدگاه ایجاد یک کابل نو را مطرح کرد در شرق و اکثریت شهرهای غربی این دیدگاه هنوز تازه بود و آغازش هم به سرعت شد. تمام پروژه دارالامان در ظرف شش سال از دیدگاه به عمل مبدل شد. مدیریت این یک مدیریت خاص بود. نوروز خان که بعداً وزیر مالیه افغانستان بود و رئیس شورای ملی افغانستان بود مدیریت این پروژه را به عهده داشت اما در پهلوی این یک همکاری عظیم با سکتور خصوصی افغانستان بود.

چند شرکت خاصتاً از خاطر ایجاد این پروژه ایجاد شد و تمام امکانات لوژیستیکی آن زمان را این چند شرکت آماده کردند. و از نگاه پلان گذاری وقت، پلان اول از طرف یک مهندس فرانسوی مطرح شد و بعداً یکی از مهمترین گروپ های تخنیکی به کابل آمد، معاون بلدیه برلین که هنوز هم پل آرتل به نامش است و ششصد نفر از جوانانی که فارغ تحصیل صنف شش بودند به صورت بسیار فنی تربیه شدند. تمام این داخل اصولنامه هایی آمد که نظامنامه گفته میشد و به مدیریت بسیار خوب پیشرفت کرد اما بدبختانه حوادث واقع شد و دیدگاه دارالمان به انزوا رفت. امروز ما دوباره به این رجعت میکنیم و یک شروع جدید را تحت حکومت وحدت ملی به شهر کابل همشهری های ما در کابل و به تمام شهرهای افغانستان آغاز میکنیم. من همه را خوش آمدید می گویم چون در آخر جمع بندی است. در اول از وزیر صاحب فعال شهر سازی خواهش میکنیم که طبق اجندا موضوع اول را که لایحه وظایف کمیسیون عالی توسعه شهری است شروع نمایند، مهربانی کنید.

قسمت دوم:

بسم الله الرحمن الرحیم

در قدم اول مراتب سپاس و امتنان!

در ظرف هژده ماه گذشته مطالعات برنامه سازی، انسجام و هماهنگی به وجود آمده، از این جهت تمام همکاران را یک به یک، وزیر صاحب شهرسازی را به حیث مسئول عمومی تبریکی میدهم. نقطه دوم، کجا هستیم؟ کجا میرویم؟ در ۲۰۱۶ میراث تاریخی را که به شهرهای ما رسیده به صورت همه جانبه باید تثبیت شود. یک تصویر واضح و روشن داشته باشیم، این بنا یک نمونه اش است تا نسل های آینده به وضاحت بفهمند که به حکومت وحدت ملی چی رسید و ما به کجا میرسانیم تا یک دیدگاه واضح داشته باشیم.

دوم در ختم ۲۰۲۵ چی تصویر داریم؟ برنامه ها واضح است مگر اهداف عمومی باید به یک جمع بندی سرتاسری برسد تا در هر سه بخش بتوانیم هم خود را بررسی کنیم و هم مردم و هم جامعه مدنی و هم مخصوصا شورای ملی افغانستان که حق نظارتی دارد، به وضاحت بفهمند پولی که از بیت المال مصرف میشود توجه که میشود به چی شکل حساب گیری شود. به صورت شفاف و واضح انشاالله پیش مردم ارائه شود. من طرف جزئیات نمیروم چون بحث های بعدی ما حتما این موضوع را جمع آوری میکند. چند نقطه عمومی قابل ذکر است، امروز جایداد ما مصئون نیست و یکی از اهداف عمده ما ۹ سال بعد از امروز باید این باشد که هر فرد افغان در هر شهر افغانستان که زندگی میکند باید دارای جایداد شرعی، قابل اعتبار و مصئون باشد.

تجربه جهانی نشان داده که وقتی جایداد از عرفی به شرعی بدل میشود، مقدار سرمایه گذاری مردم چهار چند زیادتر میشود و این یک قدم بسیار بزرگ است. دوم شهرهای ما انکشاف کرده اما جهت نداشته، استفاده زمین شاید یکی از غیر موثر ترین نوع استفاده زمین بوده باشد، بناً استفاده از زمین و از منابع عمومی که داریم وضاحت کار دارد. یکی از آن اهداف این است که مردم افغانستان به وضاحت بفهمد که چند فیصد جایداد شهر به دولت تعلق دارد، چند فیصد آن جایداد عامه است و چند فیصد آن خصوصی است. تمام این به یک طبقه بندی واضح باید بیاید تا معلومات را همه شریک داشته باشد.

اگر سنگاپور تشریف برده باشید یک نقشه تقریبا هر پنج بسوه سنگاپور در یک نقشه عمومی گنجانیده شده. شهر تنجین چین که با شهر هرات خوشبختانه مطابقت دارد عین ترتیب یک نقشه بسیار واضح که یک اساس باید وجود داشته باشد که زیربنای عامه را چه تشکیل میدهد، دارایی های عامه را چه تشکیل میدهد و نوع استفاده از آن را. امروز در جایی که نشستیم، از شهر های بسیار کم منطقه شاید باشد که اینقدر زمین سبز در اختیار شان باشد. بنابر این استفاده از این منابع برای اینکه همه از پیش آن استفاده کنند یک اصل میشود.

اراضی تثبیت اینها، ترتیب اساسی اینها از نقاط بسیار ضروری است. بخش دیگر از الکوزی و همکاران شان سکتور خصوصی ابراز امتنان میکنیم. سکتور خصوصی افغانستان در انکشاف شهری افغانستان سهم داشته اما چهارچوب قانونی همکاری و چارچوب دوامدار این بدبختانه وجود نداشته و نتیجه این است که همه خساره کردیم. نوع ساختمان هایی که ایجاد شده قابل اعتبار نسبی است تا قابلیت اعتبار دوامدار و ضرورت این است که نوع مناسبات ما با سکتور خصوصی در این شورای عالی به صورت اساسی مطرح شود او تاسو ته او نورو همکارانو ته یو لوی فرصت دی چې د دولت او د ولس د شریک په حیث باندې راشو، ځکه تر څو چې درې واړه سره یو ځای نشي ولس، خصوصی سکتور، دولت دا بار مونږ یو منزل ته نه شو رسولی، اما ضرورت دی چې دا ټول انشالله تعالی ټول وکړو.

نقش جامعه مدنی در ایجاد یک دیدگاه اساسی است چون شهر باید به یک نکته وصل تمام مردم افغانستان و سمبول وحدت ملی ما باشد، هر فرد افغان باید بتواند در هر نقطه یک شهر زنده گی کند، همه باید ارتباطات داشته باشند و نهاد های شهری را به حیث، تنها نهاد های شهری به شاروالی خلاصه نمی شود، نهادهای شهری را چه پوهنتونها است، چه شفاخانه ها است، مخصوصا عمده ترین نهاد های جامعه مدنی یعنی مساجد ما،تکایای ما همه در یک چهارچوب واضح و مشخص بیایند تا ما بتوانیم و نکته دیگر چون بحث های تفصیلی است من خلاصه میکنم.

شما از مسکن قابل استطاعت صحبت کردید من میخواهم از شهر های قابل استطاعت صحبت کنم، دیروز پوپل صاحب یک خبر خوش داشتند، در جلسه دیگر من از آنها خواهش میکنم که همه ارقام را با ما شریک بسازند، در عواید شاروالی های ما امسال مخصوصا ربع اول که یک ربع سخت میباشد یک تفاوت مثبت، هم در عواید دوامدار و هم در عواید دیگر بوجود آمده و این نشان دهنده این است که رهبری نوشهری در حال ایجاد است، اما ضرورت بسیار واضح است که در این بخش پیش برویم.

چون حرفهای خوب زدید یک مثال ناکامی ها را هم ذکر میکنم، دیروز جناب قاضی القضات صاحب آمده بود یک عریضه را از یکی از هموطنان ما آورده بود که یک آدم بسیاردیندار است، زمین خود را به پنجصد و پنجاه هزار دالر فروخته بود، هیئت بررسی جایداد او را دو میلیون افغانی ثبت کرده بودند، او که به بانک مرکزی رفته بود که پول خود را انتقال بدهد گفته بود من پنجصد و پنجاه هزار دالر انتقال میدهم که از بیست میلیون زیادتر میشود،اینها گفته بودند، پس نوشته کرد که من اینرا قبول ندارم و این نشان دهنده این است که منابع بسیار بزرگ عایداتی ما ضایع است و ضرورت این است که مردم واقعا حرکت را ببینند و یک نظام واضح وجود داشته باشد تا پیش برویم.

پیشنهادات تان منظور است، در جلسه بعدی منظور میشود باز هم اول من از ابتکار تان ابراز امتنان میکنم که امروز جای که ما جلسه گرفتیم روزی است که اراده حکومت وحدت ملی برای اینکه بنای تاریخی از امکانات داخلی افغانستان دوباره احیا میشود و به شأن وشوکتی که ضرور است برای یک ملت مخصوصا حال که بنای پارلمان هم در پهلوی آن تکمیل شده و بخش دیگر هم که ستره محکمه و اینها است، اینجا انتقال خواهد شد. من از همه تشکر میکنم و امید است که بخش دوم را که افتتاح نوار است انجام بدهید. تشکر!   

قسمت سوم، پس از افتتاح پروژه بازسازی قصر دارالامان

بسم الله الرحمن و الرحیم

جلالتماب داکتر صاحب عبدالله، رئیس صاحب پارلمان، معاون صاحب مشرانو جرگه، جناب حاجی صاحب، اعضای محترم کابینه، شاروال صاحب کابل، همه ای بزرگان، خواهران و برادران السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

امروز ما شاهد برگشت به گذشته و شروع تهداب گذاری آینده هستیم، برگشت به گذشته از جهت از اینکه ما افتخار داریم که بر بنای هستیم که شاهد اراده و دیدگاه یک قهرمان ملی افغانستان امان الله خان غازی بود.

این فصل، فصل ناتمام تاریخ ماست، از خاطریکه دیدگاه در آن وقت آمد، متأسفانه قطع شد و ما بار بار نتوانستیم که ثبات لازم را و دیدگاه لازم را برای ایجاد شهرهای که قابل زندگی باشند و نمونه پیشرفت در منطقه و دنیا باشند، ایجاد کنیم.

امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار دارد، که یک دیدگاه وسط مدت و دراز مدت را با اقدامات عاجل و عملی، کوتاه مدت شروع میکنیم. قصر دارلامان احیا اش خواست ملت است و از این جهت هم به حیث یک مکان که مهمانان عالی رتبه دولت و در مراسم خاص ملی در این جا همه یکجای شوند و از طرف دیگر در پهلویش یک موزیم ملی خواهد باشد که از تمام نقاط افغانستان، از تمام مردم قهرمان، مردم مجاهد افغانستان بتواند نمایندگی کند و خاصتاً اطفال ما با دیدن از این بتوانند آینده را ببینند.

با شروع ماه مبارک رمضان، انشاء الله شما شاهد از این خواهد باشید که حکومت اعلام خواهد کرد که یک تعداد از مساجد تاریخی عمده ای افغانستان مورد ترمیم اساسی قرار خواهد گرفت، چون فرهنگ ما به صورت اساسی با دین مبارک اسلام پیوند است و مسجد خانه خداوند است و تمام ما در مسجد یک علاقه ای جدی داریم و مساجد ما در عین حال یکی از عمده ترین اجزای میراث تاریخی ما است.

نکته ای دوم اراده است، حکومت وحدت ملی ارادۀ محکم دارد تا مشکلاتی را که در عرصه های مختلف نتیجه دشواری های تاریخی بوده، حل کند و برای کسانیکه بعد از من می آیند یک تهدابی گذاشته بتوانیم که انشاءالله این مملکت معزم و این مردم با درد و احساس مصئون بسازد. بنابراین ایجاد شورای عالی شهری نشان دهنده ای از این اراده است تا تصامیم مشکل، تصامیم عملی و تصامیم که باید تعقیب شود در این شورای گرفته شود، از این جهت من از جناب نادری صاحب و تمام همکاران شان که زحمات بسیار زیاد کشیدند، ابراز امتنان میکنم.

اما عمده ترین چیز و پیام سوم ما سهم مردم ماست، مردم ما خواستار یک جامعه با ثبات، یک جامعه ای که در آن صلح و سلام و همدلی و همبستگی حاکم باشد، و مساوات هر افغان به هر افغان تأمین شود، هستند و مخصوصاً مردم ما که به طرف شهرها رجوع کردند، می خواهند که در این خدماتی وجود داشته باشد و شیوه حکومتداری در شهرهای ما وجود داشته باشد که در آن همه، سهم بگیریم.

بناً اقداماتی که در قسمت شاروالی ها صورت گرفته، در قسمت شهرها صورت میگیرد، این امکان را بصورت اساسی فراهم خواهد کرد که با سهمگیری مردم خود انشاء الله و تعالی به آرزوهای اساسی خود برسیم، و امید داریم که پروگرام ما بعداً در جلسات خاص، وزیر صاحب شهرسازی تشریح خواهد کردند که چه اقدامات عملی گرفته شده که این پروژه ای دارالامان اول به حیث قصر به نتیجه برسد، اما پیام وسیعتر است، پروژه تنها پروژه ای احیا قصر نیست، ایجاد یک شهری که بصورت اساسی خدمات دولتی و دوایر دولتی شروع اش از شورای ملی شد و همچنین خدمات تجارتی و مسلکی و مخصوصاً زندگی مردم در این بخش عیار شود، آن نکات را به صورت تفصیل به شما میدهیم.

بازهم از خداوند(ج) برای همه ملت افغانستان ابراز سعادت میکنم و امید داریم که با این قدم فصل ناتمامی را که به ما میراث رسیده به طرف تکمیل ببریم. هیله ده چې ټول وطنوال دا یو ښه اقدام وګڼي او ددې تقویه وکړي او زه دا وایم چې د دې قصر د ترمیم منابع مونږ خپله ورکوو او د خپلو امکاناتو نه یې ورکو، ځکه ضرور ده ووایو چې خپل تاریخ ته ارزښت ورکوو، په خپل راتلونکي باندې باور لرو، اراده مو ټینګه ده او خدای ج دې مدد راکړي چې دا عملي کړو.

تل دې وي افغانستان! پاینده باد افغانستان! یشه سون افغانستان!