مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت
مدیریت عملیات رسانه یی
لست سخنگویان حکومتی
شماره ارگان اسم موقف ایمل شماره تماس تویتر فیسبوک
1 دفتر ریاست جمهوری شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور murtazawi84@yahoo.com 0799037083 murtazawi @murtazawi84 ‏  https://www.facebook.com/shahhussain.murtazawi
2 نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور nj.aazad@gmail.com 0799150077 https://twitter.com/NjAzad https://www.facebook.com/pg/Nj.Azad/about/?ref=page_internal
3 دوا خاان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهوری Menapal2013@gmail.com 0700320093_ 0728998907 https://twitter.com/DawaMenapal https://www.facebook.com/menapal
4 شورای امنیت ملی قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی shahq@nsc.gov.af 0799138236 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007117275104
5 ریاست اجراییه مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه mujibr2@hotmail.com, 0702103333 https://twitter.com/MujibRahimi https://www.facebook.com/mujibrahman.rahimi
6 جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه ahmadjavid.faisal@gmail.com 0794703030 https://twitter.com/Javidfaisal https://www.facebook.com/Sayed.Ali.Faisal
7 وزارت دفاغ ملی جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی dawlat.waziri@mod.gov.af 0791306075/02661436  https://twitter.com/dawlatwaziri https://www.facebook.com/MODPressOffice/
8 رادمنش معاون سخنگوی وزارت  دفاع ملی c.m.radmanish@mod.gov.af 0700239015/ 02661436 https://www.facebook.com/mohammad.radmanish.5
9 وزارت امور داخله داکتر نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله najibmoi@gmail.com 0704999981 https://twitter.com/NajibDanish2 https://www.facebook.com/NajibDanish2
10 وزارت امور خارجه احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه khairullah.azad@gmail.com 0777000099 https://twitter.com/MostaghniShekib https://www.facebook.com/smostaghni
11 ریاست امنیت ملی عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی spokesperson.nds@gmail.com 0785468848 https://www.facebook.com/AbdulHassibSediqi/
12 تسل معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی  tasal093@gmail.com 0700655576
13 وزارت احیا و انکشاف دهات اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات akbar_rostami10@yahoo.com 0766400600 https://twitter.com/Akbarrustami https://www.facebook.com/akbar.rostami.9?ref=br_rs
14 وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکمت الله قوانج سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی Hquvanch@gmail.com 0788779331/0744431343 https://www.facebook.com/pg/HekmatullahQuvanch/about/?ref=page_internal
15 وزارت سرحدات و قبایل جاوید احمد وفا سخنگوی وزارت سرحدات وقبایل Jvd_wafa@yahoo.com 0700302309 https://www.facebook.com/jawedahmad.wafa
16 وزارت تحصیلات عالی عبدالقهار جواد سحنگوی وزارت  تحصیلات عالی jawadqahar@gmail.com 0792100059 https://www.facebook.com/hamid.obaidi?pnref=story
17 وزارت صحت و عامه داکتر وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه  moph.ird@gmail.com , mahid.med.int@gmail.com 0796777177 https://twitter.com/WahidMajrooh https://www.facebook.com/Wahid.Majrooh
18 عزیز کاوسی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه mi_kawusi@yahoo.com 0700281111
19 وزارت انرژی و آب عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب azimi_82@yahoo.com 0797823090 https://twitter.com/AbdulBasirAzimi https://www.facebook.com/Ab.basir.azimi
20 آصف غفوری رئیس مطبوعات وزارت انرژی وآب Asef.ghafoory@gmail.com 0793726710
21 وزارت عدلیه امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه aman.reazat@gmail.com 0783117080 https://twitter.com/AmanRiazat https://www.facebook.com/aman.reazat
22 وزارت حج  و اوقاف حبیب الرحمن صالحی سخنگوی و رئیس مطبوعات وزارت حج nasharathaj@gmail.com 0784300508
23 وزارت زراعت و مالداری لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری lutfullah.rashed@mail.gov.af 0700162945 https://www.facebook.com/rashed514
24 وزارت تکنالوژی و مخابرات نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات najeebkakar66@gmail.com      0202107091/0766919722 https://twitter.com/NajeebNangyal https://www.facebook.com/najeeb.nangyal
25 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر mh.danishyar@gmail.com 0799116020 https://www.facebook.com/mohammadhanif.danshyar
26 عباس فراسو معاون سخنگو abbasfarasou@gmail.com 0798371690/0778074144
27 وزارت مالیه اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه ajmalmba2012@gmail.com,  729994111/0704999959 https://twitter.com/ajmalhameed43 https://www.facebook.com/ajmalhameed.abdurahimzai
28 وزارت معارف مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف mujib_mehrdad@yahoo.com, m.mehrdad@moe.gov.af         0794458989/02104693   https://twitter.com/MujibMehrdad https://www.facebook.com/mujibmehrdad
29 وزارت کار و امور اجتماعی عبد الفتاح عشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی Fa_ls@yahoo.com 0778814149 https://www.facebook.com/fatah.ahmadzai
30 وزارت فواید عامه مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه roohani_mh2000@yahoo.com, 0744424644 https://www.facebook.com/roohani2015/?ref=br_rs
31 وزارت معادن و پترولیم عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن spokesman@mom.gov.af 0744443363 https://twitter.com/Amutfi https://www.facebook.com/AQ.Mutfi
32 ذبیح الله سروری آمر مطبوعات zabihullahsarwari@googlemail.com 0786788744
33 وزارت اقتصاد سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد s.bahman62@yahoo.com 0799604760
34 وزارت شهرسازی و مسکن نیلوفر لنگر سنخنگوی شهرسازی و مسکن nilofarlangar@gmail.com 072243823/0792243823 https://twitter.com/LangarNilofar https://www.facebook.com/nilofar.langar?ref=br_rs
35 وزارت اطلاعات و فرهنگ صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ sabir_momand@yahoo.com 0787272579 https://twitter.com/momand_sabir https://www.facebook.com/mohammadsabir.momand
36 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان اسلام الدین جرت  سخنگوی وزارت مهاجرین وعودت کنندهگان islam.jurat@gmail.com, 0798606010 https://twitter.com/Ijurat https://www.facebook.com/jurat1
37 حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین media.morr@gmail.com 0786875540/0799414823 https://twitter.com/Hafizmiakhail https://www.facebook.com/hafiz.ahmadmiakhil
38 naseershams@yahoo.com; 0202300345/785198935
39 داد گاه عالی جمشد رسولی سخنگوی داد گاه عالی jamshid.rasooli@yahoo.com 0782066081 https://twitter.com/Rasooli2Jamshid https://www.facebook.com/profile.php?id=100012192849162
40 اداره مستقل ارگان های محل منیره یوسفزاده سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل munera.yousuf@gmail.com, 0788954588 https://twitter.com/munerayousuf https://www.facebook.com/munera.yousufzada
41 اداره حوادث طبعی عمر محمدی سخنگوی اداره حوادث طبیعی omer.mohammadi@googlemail.com  0708293232 https://twitter.com/OmarMohammadi https://www.facebook.com/omar.mohammadi.50
42 معینیت مبارزه علیه مواد مخدر مهدی کاظمی سخنگوی معینت مبارزه علیه مواد مخدر s.mahdi.kazemi@gmail.com 0700252536 https://www.facebook.com/sayed.m.kazemi?ref=br_rs
43 وزارت تجارت و صنایع مسافر قوقندی وزارت تجارت و صنایع Musaferq@gmail.com 0704999995/0702150023 https://twitter.com/MusaferQoqandi https://www.facebook.com/MusaferQoqandi
44 اتاق های تجارت و صنایع صیام پسرلی اداره اتاق های تجارت و صنایع افغانستان pr.director@acci.org.af   0786384859/070 6300-845
45 شاروالی کابل جلیل سلطانی سخنگوی شاروالی کابل JalilSultani@outlook.com 0771290127/0799569018 https://twitter.com/JalilSultani https://www.facebook.com/profile.php?id=100002093933513
46 اداره  عالی تفتیش مبارزه با فساد اداری محمد آصف احمدزوی سخنگوی اداره تفتیش m.asifahmadzoi@gmail.com;  0700835886 https://www.facebook.com/mohammadasifahmadzoi
47 ریاست برشنا وحیدالله توحیدی سخنگوی ریاست برشنا   0729003444
48 اداره مبارزه با فساد اداری قهار بدخش سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری Qahar_badakhsh@yahoo.com  0778877251/0793141495 https://www.facebook.com/qahar.badakhsh
49 اداره مستقل کوچیها عبدالله واحدیار سخنگوی اداره مستقل کوچیها abdullahwahidyar200@gmail.com 0792405090/0784404042
50 اداره مستقل هوانوردی  محمد قاسم رحیمی سخنگوی اداره مستقل هوانوردی rahimi.ghazni@gmail.com                 0794372002/02313659
51 دفتر حفاظت از محیط زیست عبدالهادی ژمن سخنگوی  ریاست محیط زیست            0752043173/ 0744 272 760
52 مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی   /mowahid@cjtf.gov.af;      khalidmohid@yahoo.com                0782222242/00700253718
53 وزارت امور زنان رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان royadadras@gmail.com 0792224421 https://www.facebook.com/roya.dadras/about?lst=100001101192921%3A100006641714623%3A1500698684
54 شکیلا نظری رئیس مطبوعات وزارت امور زنان shakilanazari6@gmail.com;  0744043414
55 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری حمید نظری رئیس نشرات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری hamidnasiri_1977@yahoo.com 0774701316/0794370131 https://www.facebook.com/hamid.naseri.50115
56 بانک مرکزی افغانستن ایمل عاشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان hashoor@dab.gov.af 0729003444
57 ریاست تربیت بدنی عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی paimanarif@yahoo.com 0700289627
58 سره میاشت میرام صداقت سخنگوی سرمیاشت m.sadaqatt@gmail.com 0728900037
59 اداره مستقل زون پایتخت محبوب الحق عطا سخنگوی اداره مستقل زون پایتخت atta.mahboobullahaq@gmail.com 0704999909