افزایش صادرات و واردات از دهلیز هوایی در کشور

وزارت مالیه از افزایش واردات و صادرات از راه دهلیزهای هوایی خبر می‌دهد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، می‌افزاید که در ۱۵ ماه گذشته نزدیک به ۸ میلیارد افغانی واردات و به ارزش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی صادرات انجام شده است.

آقای حقمل گفت: «در ۱۵ ماه گذشته به ارزش ۷.۸ میلیارد افغانی کالاها از طریق کارگو هوایی به افغانستان وارد شده است. وزارت مالیه از این طریق ۹۵۰ میلیون درآمد نیز جمع‌آوری کرده است.»

به گفته این وزارت، افغانستان از طریق صادرات دهلیز هوایی در پانزده ماه گذشته، ۱۱ میلیون افغانی درآمد داشته است.

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در ۸ ماه گذشته ۸۰۰ تُن کالا به ویژه قالین، جلغوزه، هِنگ و صنایع دستی به هند و چین از راه دهلیز هوایی صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «صادرات ما در هشت ماه گذشته از طریق دهلیز هوایی به کشور چین و هندوستان بوده. تقریباً در حدود ۶۰۰ تُن انتقالات ما از طریق دهلیز هوایی به چین داشتیم و از طریق یک شرکت خصوصی تقریباً در حدود ۲۰۰ تُن صادرات ما به کشور هندوستان بوده، همچنان به کشورهای دیگر هم از طریق دُبی ما صادرات داشتیم.»

از سویی هم، شماری از بازرگانان می‌گویند برای صادرات کالاها با درنظر داشت اوضاع کنونی نیاز است، تا با کشورهای اروپایی نیز به گونه مستقیم پروازهای دهلیزهای هوایی ایجاد شود.

محبوب الله محمدی، بازرگان، گفت: «دهلیز هوایی جز از بزرگترین فرصت‌های تجارتی کشور ما است. البته به هر اندازه که ما فرصت‌های صادراتی خودرا از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای هندوستان، چین ممالک عرب، کشورهای اروپایی و امریکا بیشتر می‌سازیم، به همان اندازه اثرات مستقیم سر صادرات ما دارد.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی ۵ هزار تُن جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به بیرون از کشور صادر شده است.