مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آدرس

سرک وزارت امور خارجه، قصر مرمرین، کابل – افغانستان

شماره تماس

202100633 (0) 93+

ایمیل

info@gmic.gov.af