سخنگویان

لست سخنگویان ادارات امارتی
د امارتي ا داراتو د ویاندویانو لیست
فهرست شماره های تماس و ایمیل آدرس سخنگویان وزارت ها و ادارات امارت اسلامی
شمارهاسموظیفهوزارت/ ادارهشماره تماسایمیل آدرس
۱عبدالقهار بلخیسخنگووزارت امور خارجه747352352 
۲عنایت الله خوارزمیسخنگووزارت دفاع787985187 
۳ملا عبدالنافع تکورسخنگووزارت داخله789838898 / 700462321 
۴خالد ځدرانسخنگو قومندان امنیه کابلوزارت داخله706000083 
۵مولوی عبدالرحمن ځلاندسخنگوولایت کابل711115454 
۶احمد گل ریانرئیس مطبوعاتریاست عمومی اداره امور707992325rayyanyad@gmail.com 
۷محمد نسیم لالهاندسخنگواداره تنظیم امور زندان ها0700652949 
۸احمد ولی حقملسخنگووزارت مالیه700303416
780204486
 
۹عزیز احمد ریانسخنگووزارت معارف729208793 
۱۰مولوی اختر محمد نصرتسخنگووزارت انرژي و آب0707354916 / 0202522472 
۱۱مولوي خالقداد (احمد تقي)رئیس نشراتوزارت تحصیلات عالي0773834670/ 0202500325ahmadthaqi79@gmail.com
۱۲مولوی محمد صادق عاکف مهاجرسخنگو و رئیس اطلاعاتوزارت دعوت و ارشاد-امر بالمعروف و نهی المنکر774306579akifmuhajer@gmail.com
۱۳عنایت الله الکوزیسخنگووزارت مخابرات785756675anayetalokozay22@gmail.com
۱۴داکتر شرافت زمانسخنگووزارت صحت عامه778294966 
۱۵داکتر جاوید هژیر سخنگواداره ملی غذا و ادویه افغانستان788080101jawidhazhir1372@gmail.com
۱۶اخندزاده عبدالسلام جوادسخنگووزارت صنعت و تجارت774505050 
۱۷مفتی عبدالمتین قانعسخنگووزارت اطلاعات و فرهنگ705838383 
۱۸فضل حسینيسخنگووزارت حج و اوقاف797305757 
۱۹مولوی مصباح الدین مستعینرئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگووزارت زراعت، آبیاری و مالداری705489223mohammadanas030138079@gmail.com
۲۰مفتی فیصلرئیس اطلاعات و روابط عامهوزارت شهدا و معلولین775152652 
۲۱امام الدين احمدیآمر روابط عامه و سخنگووزارت ترانسپورت و هوانوردی708560801emamahmadi2@gmail.com
۲۲محمد کمال افغانسخنگووزارت شهر سازی و اراضی781288737 
۲۳مولوی حمیدالله مصباحسرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگووزارت فواید عامه705473632hamidullahmisbah598@gmail.com
۲۴مولوی عبدالحمید جهادیارسخنگووزارت عدلیه782685651 
۲۵ملا نورالهادی عادلسخنگووزارت احیاء و انکشاف دهات700724860 
۲۶عبدالرحمن حبیبمسئول انسجام امور ولایات و سخنگووزارت اقتصاد700255821habibmoec@gmail.com
۲۷مفتی عصمت الله برهانسخنگووزارت معادن و پترولیم705058928 
۲۸عبدالمطلب حقانیرئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگووزارت امور مهاجرین731492884 / 780576748mutalibhaqqani@gmail.com
۲۹حمدالله فطرتسخنگووزارت امور سرحدات و قبایل707607674
711206030
 
۳۰محمد نسیم حقانیرییس مطبوعات و سخنگووزارت مبارزه با حوادث طبیعی706656849 
۳۱محمد حلیم رافیعسخنگواداره احصاییه و معلومات773355144halimwardak001@gmail.com
۳۲مولوی عنایت اللهمعاون سخنگوستره محکمه705468871 
۳۳حکمت الله میوندیسخنگود افغانستان برشنا شرکت711932380 
۳۴حسیب الله نوریسخنگود افغانستان بانک748236008 
۳۵نورالله پتمنمسئول روابط عامه و سخنگوریاست عمومی پاسپورت775767877 
۳۶محمد اکبر جاهد   ریئس مطبوعاتشرکت انکشاف ملی796200026 / 0780900056 
۳۷الله محمد اتل مشوانیسخنگوکمیته ملی المپیک774371937 
۳۸زاهد الله عزیزیسخنگواداره عالی تفتیش707659978 
۳۹عرفان الله شرفزویرئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوسره میاشت705642826 
۴۰محمد عمر جلالرئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگواکادمی علوم افغانستان706523650 / 0202201279 
۴۱قاری واسع الله زاهدرئیس نشرات و سخنگوشاروالی کابل782122630 
۴۲عاشق الله وزیریمسئول روابط عامه و سخنگواداره ملی استندرد787086065 / 748161244 
۴۳عبدالنذیر نوریمسئول عمومی نشراتاداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی772501619 
۴۴عبدالسمیع درانیسخنگواداره خط آهن791771204Dorani1393@gmail.com
۴۵نسیم گل سهارآمر اطلاعات و ارتباط عامهاداره ملی امتحانات748408421 
۴۶عبدالولی عابدسخنگواداره حفاظت محیط زیست704805530 
۴۷محمد یونس صدیقیمسؤل مطبوعاتوزارت کار و امور اجتماعی780903274 
۴۸صبغت الله سجادآمر نشراتپوهنتون طبی کابل789502241 
۴۹کریم الله سراجآمر اطلاعات و ارتباط عامهوزارت ارشاد حج و اوقاف773138674