خبر های ویژه

کنفرانس های مطبوعاتی

ویدیو های مهم

Play Video

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت – مورخ ۱۵ حوت سال ۱۴۰۲

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: برنامه حسابدهی دولت به ملت: کنفرانس خبری وزارت امور مهاجرین – ۱۸ اسد سال ۱۴۰۲

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: برنامه حسابدهی دولت به ملت: کنفرانس خبری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی – ۱۸ اسد سال ۱۴۰۲

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: برنامه حسابدهی دولت به ملت: کنفرانس خبری وزارت اقتصاد – مورخ ۱ اسد سال ۱۴۰۲

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: مراسم افتتاح برنامه حسابدهی دولت به ملت – ۱ اسد سال ۱۴۰۲

تصویر سخن می‌گوید

مصاحبه های اختصاصی

Play Video

گفتگوی ویژه رادیو تلویزیون ملی با محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

Play Video

مصاحبه اختصاصی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با طلوع نیوز

Play Video

مصاحبه اختصاصی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با DAWN نیوز

Play Video

مصاحبه اختصاصی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با StratNews Global

گزارش های ویژه

Play Video

گزارش در مورد د افغانستان برشنا شرکت

Play Video

گزارش در مورد شاروالی کابل

Play Video

گزارش در مورد اداره احصاییه و معلومات

Play Video

گزارش در مورد اداره خط آهن

Play Video

گزارش در مورد اداره ملی ستنددر

سخنان ارزشمند

افغانستان