تاریخچه مرکز

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، برای نخستین بار در سال 1387 هجری شمسی تحت چتر ریاست دفتر ارگ ریاست جمهوری وقت ایجاد گردید. این مرکز به منظور تسهیل دسترسی خبرنگاران به معلومات، تامین روابط مستمر مقامات دولتی با رسانه ها، ارتقای ظرفیت سخنگویان و مسئولان مطبوعاتی ادارات دولتی و انعکاس کارکرد ها و دست آورد های نظام ایجاد شد.

مرکز نامبرده از بدو تاسیس تاکنون دست آورد های ملموس و مشهود در عرصه تقویت جریان اطلاع رسانی، تامین دسترسی خبرنگاران و اصحاب رسانه به معلومات، تامین و تقویت ارتباط و هماهنگی میان رسانه ها و مسئولان ادارات دولتی و تنویر اذهان عامه داشته است.

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در اوایل کار با تمویل مالی و تخنیکی ادارات تمویل کننده، فعالیت هایش را به پیش مبرد تا اینکه، در سال 1391 هجری شمسی، تشکیلات مرکز متذکره با تشکیلات دولت مدغم ګردید، در همین سال این مرکز از ساحه شش درک شهر کابل به قصر مرمرین نقل مکان نمود و از آنزمان تاکنون در قصر مرمرین فعالیت می نماید.

برمبنای هدایت رهبری دولت وقت، تشکیلات ریاست دفتر ریاست جمهوری با اداره امور مدغم و در سال 1398 هجری شمسی اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک تحت چتر اداره امور ارگ ریاست جمهوری ایجاد شد و حسب لزوم دید رهبری دولت سابق، مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک مدغم و در چهارچوب اداره امور به فعالیت اش ادامه داد.

با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، حسب لزوم دید رهبری نظام، تشکیلات ریاست عمومی دفتر از اداره امور جدا، اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک به یکی از معاونیت های ریاست عمومی دفتر تبدیل و مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت یکبار دیگر در محراق توجه مسئولان امور قرار گرفت. با توجه به نقش و جایگاه این مرکز، تصمیم بر آن شد تا تشکیلات این مرکز از چوکات اداره امور خارج و تحت چتر معاونیت ارتباطات عامه و استراتیژیک به ریاست عمومی دفتر ریاست الوزرا امارت اسلامی افغانستان مدغم گردد.

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به مثابه پل ارتباطی میان ادارات دولتی و رسانه ها، از بدو تاسیس تاکنون همواره تلاش ورزیده تا سطح دسترسی خبرنگاران و مردم را به معلومات تسهیل بخشیده، زمینه اتصال رسانه ها و مقامات دولتی را فراهم و از کارکرد ها، پالیسی ها و برنامه های ادارات دولتی ملت و جهانیان را باخبر سازد.