وظایف عمده

وظایف مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طور اخص به بخش‌های ذیل دسته بندی می شود:

بخش اول، هماهنگی: این بخش طور اخص برای هماهنگی با ادارات دولتی ایجاد شده و از این رهگذر هماهنگی های لازم با ادارات دولتی به منظور تنظیم برنامه ها و نشست های مهم، تکثیر هدایات، جمع آوری معلومات و تولید گزارش های کاری انجام می شود.

بخش دوم، ارتباط با رسانه ها: این بخش جهت تنظیم برنامه های رسانه‌ی چنانچه؛ تنظیم کنفرانس های مطبوعاتی، مصاحبه های اختصاصی و سایر امور رسانه‌ی ایجاد شده و از این رهگذر هماهنگی های لازم با مسئولان رسانه ها و خبرنگاران به منظور پوشش خبری نشست ها و کنفرانس ها، انجام می شود.

بخش سوم، تولید: این بخش به منظور تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ثبت نشست ها و کنفرانس های مطبوعاتی، تولید مستند ها و گزارش های تصویری ایجاد شده و از این رهگذر تلاش بر این است تا مواد مورد نیاز خبرنگاران و رسانه ها ترتیب و به دسترس آنان قرار داده شود.

بخش چهارم، امور اجراییوی: این بخش تسهیلات لازم را برای تنظیم، مدیریت و پیشبرد بهتر امور مرکز فراهم نموده و از این رهگذر تلاش صورت می گیرد تا زمینه تحقق فعالیت های مرکز به گونه موثر و مستمر فراهم گردد.