د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز

ادرس

د بهرنیو چارو وزارت سړک، مرمرینه ماڼۍ، کابل – افغانستان

د اړیکې شمېره

 202100633 (0) 93+

ایمیل

info@gmic.gov.af